Vad påverkar list- kontra försäljningspriset på bostadsmarknaden?
: En kvantitativ studie av 650 bostadsaffärer i Skåne län

  • Gabriel Robertsson
  • Louise Håkansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Priserna för bostäder har stadigt ökat genom åren och bostadsmarknaden är ett omdiskuterat ämne. Studier har visat att priserna på bostadsmarknaden ökat med över hundra procent sedan 90-talet, där den tidigare forskningen som så ofta hänvisar till räntor och löneökningar som faktorer. I denna studie undersöker istället, med hjälp av en kvantitativ metod mer konkreta faktorer som kan tänkas påverka skillnaden i list- och slutpriset i en bostadsaffär. I det slutliga urvalet undersöktes 650 objekt som sålts i Skåne län under åren 2012 till 2024. Med hjälp av statistiska metoder såsom multipel regressionsanalys, t-test och korrelationstest testades datan och variablerna testades för att undersöka om dessa hade någon inverkan på den slutliga differensen. I studien omvandlades differensen från kronor till procent, för att få ett mer jämförbart och mätbart värde. Variablerna som undersöktes i förhållande till den procentuella differensen var bland annat, antal dagar på marknaden, avgift, bostadsyta, medellönen i kommunen, rum och ifall objektet såldes i en stad eller på landsbygden. Studiens resultat visade att antal dagar på marknaden hade en signifikant påverkan på den procentuella differensen. Lika så hade även bostadsyta och om objektet såldes i stad eller på landsbygd en signifikant påverkan på den procentuella differensen.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElias Bengtsson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Bank och finans

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

  • Bostadspriser
  • Listpris
  • Bostadsmarknaden
  • Utbud- och efterfrågan

Citera det här

'