Vad påverkar svenska börsnoterade företags upplysningsmängd vid rapportering av icke-finansiell information

 • Emir Bekirovski
 • Zinedine Belkadi

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att identifiera hur olika faktorer påverkar icke-finansiella upplysningar som tillhandahålls av svenska börsnoterade företag i deras externa icke-finansiella rapporter. Studien kombinerar inslag från olika redovisningsteorier, tidigare litteratur samt vetenskapliga artiklar med fokus på icke-finansiell rapportering. En kvantitativ metod har använts för att undersöka mängden upplysningar genom en innehållsanalys. Vid uttagning av data och skapande av statistik har Spearman's rho korrelationsmatris och multipel regression analys använts. Totalt har 51 externa ickefinansiella rapporter undersökts. Resultatet av studien visar en koppling mellan mängden av ickefinansiell information och företagens storlek, sektor, CSR-initiativ samt om en extern part certifierat deras icke-finansiella rapport

  Tilldelningsdatum2015-mars-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareDaniela Argento (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • hållbarhetsredovisning
  • csr-redovisning
  • icke-finansiell rapportering
  • upplysning
  • extern rapportering
  • hållbarhet
  • legitimitet

  Citera det här

  '