Vad påverkar ungdomars självbild? En enkätstudie som studerar relationen mellan massmedia, motionsvanor och självbilden bland gymnasieungdomar

 • Maria Pollak
 • Jessica Wulff

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att vara vacker och smal är ett modernt skönhetsideal. Massmedia har kommit att spela en grundläggande roll i det moderna samhället. Ständigt påminns individen om idealet via bilder av vackra och smala människor. Begreppet självbild är omfattande, och en människas självbild är sammansatt av många faktorer såsom vissa individuella drag i utseendet, särskilda karaktärsegenskaper och tidiga livserfarenheter. Barns arbete med att hitta sig själva i tillvaron börjar så fort de fötts. Under tonåren är individen särskilt sårbar, eftersom det är under den här perioden som individen söker sin identitet. Syftet med studien var att studera om påverkan från massmedia samt motionsvanor relaterar till ungdomars självbild avseende den egna kroppen. Vi valde att genomföra en enkätstudie bland elever i årskurs 1 på gymnasiet, där 126 elever besvarade enkäten. Ett häpnadsväckande resultat var att de som tittade mer på TV var mer nöjda med sitt liv i olika avseenden. Resultatet i den här studien visade även att det inte fanns lika stor relation mellan påverkan från massmedia och respondenternas självbild som tidigare studier har visat. En tänkbar anledning till det här resultatet kan vara att majoriteten av respondenterna bestod av pojkar medan mycket av tidigare forskning är gjord på flickor. Slutsatsen av den här studien är att det behövs mer forskning på pojkars självbild kopplat till massmedias påverkan samt att skolan är en viktig arena att arbeta för att stärka individens kritiska tänkande kring massmedias budskap.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '