Vad som påverkar SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel i butik
: interna- och externa faktorers inverkan vid beslut

 • Lina Sandell
 • Allan Khazal

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien syftar till att belysa vilka variabler som har en inverkan på små och medelstora företags (SME-företag) erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel utifrån interna samt externa faktorer.

   

  Studiens metod baseras på ett positivistiskt kunskapsideal med en deduktiv ansats där teorier för acceptansnivå och intressenter utgjort den teoretiska referensramen. En kvantitativ forskningsmetod har använts där empiri samlats in genom en konstruerad enkät. Efter insamlandet av data gjordes en analys av resultaten som påvisade att ingen av studiens hypoteser accepterades. Däremot påvisade en påföljande analys av faktorer att vissa av dem indikerade i riktning med hypotesernas antagande.

   

  Studien skiljer sig från tidigare forskning eftersom hänsyn har tagits till SME-företagens interna samt externa faktorer. Tidigare forskning har inte benämnt beslutfattarens inverkan på ett företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel, vilket borde ha en inverkan på mindre företag där beslutsfattaren och ägaren oftast är samma person. Efterföljande analys av insamlad empiri indikerade bland annat på att beslutsfattarens ålder samt erfarenhet inom beslutsfattande påverkar erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel. Dock var deltagandet lågt vilket resulterade att endast 28 respondenter svarade på enkäten. Hänsyn behöver tas till den låga svarsfrekvensen då det kan ha skapat en snedvridning av resultatet för vilka faktorer som har en inverkan på företagets erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel, vilket gör att de statistiska slutsatserna inte har lika stor tillförlitlighet.

  Tilldelningsdatum2020-mars-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Jankensgård (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Bank och finans

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • sme
  • elektroniska mobila betalningsmedel
  • erbjudande
  • interna faktorer
  • externa faktorer
  • påverkan
  • beslutsfattare

  Citera det här

  '