Vad spelar en elevassistent för roll?
: en studie av hur särskolans elevassistentroll och uppdrag uttrycks i jobbannonser och arbetsbeskrivningar - ett försök till en kritisk diskursanalytisk ansats

 • Marcus Andersson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Forskning kring elevassistentens uppdrag och roll i skolan blir allt mer angeläget då yrkesgruppen tycks fortsätta växa i den takt som också den grupp av elever som omväxlande beskrivs, med eller i, särskilda behov ökar. Detta är en profession som dels framställs som svårfångat och komplext och dels som forskningsmässigt eftersatt. Denna studie har som ambition att bidra till att belysa särskolans elevassistensroll och uppdrag.

Syftet med denna studie är att åskådliggöra och identifiera förekomster av olika diskurser i arbetsbeskrivningar och jobbannonser kring särskolans elevassistenter. För detta har först ett analysschema med olika assistentdiskurser utformats utifrån en innehållsanalys, varefter en kritisk diskursanalytisk ansats gjorts som följer Norman Fairclough ‘s tredimensionella analysmodell, Critical Discourse Analysis, CDA. Analysen visade dels att på en stor diskursiv variation både inom såväl som mellan de analyserade enheterna, vilket möjligen kan vara ett resultat av de olika förutsättningar som de olika skolorna har, men också peka på att en pågående förändring i elevassistentens diskursordning och därmed kring elevassistentens uppdrag och roll. Resultatet indikerar också att lärandediskursen är den mest frekventa, och stabila, av de förekommande diskurserna, vilket kan tyda på att den mest eftersöka elevassistenten och de arbetsuppgifter som denna är tänkt att utföra i det närmaste kan jämföras med ett läraruppdrag och lärarrollen i stort. I studien diskuterades vidare specialläraruppdraget i relation till elevassistenten utifrån otillräckliga förutsättningar och i funktionen som handledare. Avslutningsvis introducerades en så kallad flexibilitetsdiskurs inom elevassistentdiskursordningen.

Tilldelningsdatum2020-mars-05
OriginalspråkSvenska
HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • arbetsbeskrivningar
 • elevassistent
 • jobbannonser
 • kritisk diskursanalys (cda)
 • norman fairclough
 • stödassistent
 • särskilt stöd
 • särskola

Citera det här

'