Vad styr min undervisning?
: Lärares autonomi i ämnet samhällskunskap

 • Daniel Sjöberg
 • Ola Strömquist

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Den aktuella studiens syfte är att undersöka de faktorer som påverkar samhällskunskapslärares undervisning samt vilka ramfaktorer som begränsar eller möjliggör autonomi i deras undervisning. Vidare syftar studien också till att undersöka hur lärarnas syn på sin undervisningssituation kan relateras till teorier om det senmoderna samhället. Studien använder en kvalitativ metodik, där samhällskunskapslärare intervjuas och får reflektera över sin undervisningssituation i skolan, samt genom en innehållsanalys av flera läroplaner där tolkningar och beskrivningar görs. Resultaten av studien indikerar att lärarnas autonomi begränsas av flera faktorer, inklusive tidsbrist, organisationsstruktur, individualisering och läroplaner. Dessutom framkommer det att dagens läroplaner uppvisar tydliga drag av det senmoderna samhället. Vidare visar resultaten även att lärarnas erfarenhet och skolans organisation kan skapa utrymme för autonomi i undervisningen. Avslutningsvis påvisar resultaten från undersökningen tydliga drag av det senmoderna samhället hos både lärarna, skolan, läroplanerna och samhället i stort, vilket innebär utmaningar för lärarnas autonomi i undervisningen.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare), Lars Andersson Hult (Bedömande lärare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Didaktik (50302)

Nyckelord

 • lärare
 • skola
 • undervisning
 • samhällskunskap
 • autonomi
 • ramfaktorer
 • styrning
 • senmodernitet

Citera det här

'