Vad vill revisorer förmedla?
: revisionsberättelsen ur revisorers perspektiv

 • Emelie Friberg
 • Hanne Sara Kvikne

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Revisionsberättelsen är i många fall den enda kontakt som företagets intressenter har med revisorn och är således en viktig kommunikationskanal mellan dessa parter. Att denna rapportering är ett viktigt verktyg vad gäller kommunikation inom revisionen framgår av den debatt som skjutit fart de senaste åren. Denna uppsats syftar till att lyfta fram revisorernas perspektiv på revisionsberättelsen. Då olika intressenter visat sig ha skilda åsikter i debatten om revisionsberättelsens innehåll, önskar vi även att undersöka om vad revisorerna vill förmedla påverkas av vilka intressenter de anser är viktiga.

  Genom en enkätundersökning har denna studie undersökt vad de kvalificerade revisorerna i Sverige vill förmedla, samt vilka intressenter som bedöms vara viktiga mottagare av revisionsberättelsen. Enkäten skickades ut till samtliga kvalificerade revisorer som är medlemmar i branschorganisationen FAR. Av de 3602 enkäter som skickades ut, genererade undersökningen 317 svar. Resultaten har bearbetats statistiskt för att kunna pröva de hypoteser som tagits fram med bakgrund i studiens teoretiska referensram.

  Enligt denna studie kan det påvisas att samband föreligger mellan vilka intressenter revisorn anser är viktiga och vad revisorn vill förmedla. Vidare visar revisorerna inga indikationer på att de vill utöka sin rapportering. Denna studie visar nämligen att det som revisorerna vill förmedla i revisionsberättelsen överensstämmer med den information som krävs enligt regelverket.

  Tilldelningsdatum2012-juni-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisionsberättelse
  • revisorers perspektiv
  • intressenter
  • förmedling
  • standardisering

  Citera det här

  '