Val av revisionsbyrå
: fördelning av Big Four och non-Big Four bland små bolag inom svenska fastighetsförmedlingsbranschen

 • Siudzinski Christoffer
 • Stjepan Dodik

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Val av revisionsbyrå är ett viktigt beslut för samtliga företag. Denna studie syftar till att undersöka ifall små bolag inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen föredrar revisionsbyrå tillhörande Big Four. Det som ska undersökas mer noggrant är ifall dessa bolag väljer en revisionsbyrå tillhörande Big Four utifrån olika interna faktorer hos företag. Studien präglas av en kvantitativ metod för att försöka besvara syftet där empiri har samlats in från 84 olika små bolag tillhörande den svenska fastighetsförmedlingsbranschen. Vidare bygger uppsatsen på legitimitetsteorin som teoretisk referensram samt olika vetenskapliga artiklar som presenteras i litteraturöversikten. Utifrån referensramen och litteraturöversikten har fyra olika hypoteser tagits fram. Dessa hypoteser testades sedan med hjälp av olika statistiska verktyg. Studiens resultat indikerar på att det inte finns något positivt samband mellan val av revisionsbyrå tillhörande Big Four och någon av studiens fyra hypoteser. I studiens slutsats redogörs det att totala tillgångar, omsättning, eget kapital samt personalkostnader inte är förknippade med val av revisionsbyrå tillhörande Big Four.

  Tilldelningsdatum2020-sep.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengtson Maria (Handledare) & Torsten Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisorsval
  • revisionsbyråer
  • små bolag
  • big four
  • non-big four

  Citera det här

  '