Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen?
: En kvalitativ studie

 • Sophie Bengtsson
 • Olivia Ingmarsdotter

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Under flera år har revisionsbranschen visat en hög personalomsättning, vilket innebär förluster på grund av rekryteringskostnader och den tillfälliga minskningen i omsättning. Tidigare har forskare studerat varför revisorer lämnat organisationen, oberoende huruvida revisorerna lämnat organisationen för en annan byrå, en annan bransch eller helt lämnat arbetslivet.

   

  Syftet med studien är att utforska processen kring revisorns byråbyte, vilket inkluderar både orsakerna till och upplevelserna av bytet. Studiens forskningsfråga är därmed varför revisorer byter byrå och hur de upplever den processen. Studien bidrar teoretiskt med en djupare förståelse kring varför revisorer väljer att genomföra ett byråbyte. Studien indikerar hur ett byråbyte kan påverka revisorns socialisering samt dess professionella identitet. Studien bidrar även med kunskap om hur ett byråbyte kan påverka och påverkas av relationen mellan revisorn och klienten.

   

  Studien har två delar. Den första delen, som behandlar varför revisorer byter byrå, har utforskats främst med hjälp av personalomsättningslitteratur inom revisionsbranschen, i kombination med organisationsteorier. Studiens andra del, som syftar till att utforska revisorernas känslomässiga upplevelse i samband med byråbytet, är delvis induktiv. I denna del har socialiseringsteori, litteratur om professionell identitet och klientrelationer fungerat som utgångspunkt. För att kunna utforska dessa två delar har en kvalitativ datainsamlingsmetod, i form av intervjuer, genomförts.

   

  Slutsatsen av denna studie är att revisorer verkar byta byrå för att de söker sig från eller till vissa karaktärsdrag, alternativt söker själva omväxlingen som ett byråbyte ger. Upplevelsen av byråbytet skiljer sig åt beroende på vilken typ av byrå revisorn lämnar, och vilken typ av byrå revisorn kommer till. Byråbytesprocessen upplevs olika och skiljer sig framför allt åt för de revisorer som rört sig mellan Big 4 och Non-Big 4 och de som rört sig inom Big 4 alternativt Non-Big 4.

  Tilldelningsdatum2017-juli-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareNellie Gertsson (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisor
  • personalomsättning
  • byråbyte
  • organisatoriskt engagemang
  • organisationskultur
  • big 4
  • non-big 4

  Citera det här

  '