Varför slutar de äldre eleverna på fritids?
: En kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattningar

  • Johan Fastberg
  • Phillip Karlsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Fritidshemsverksamheten ska fungera som ett komplement till förskoleklassen och skolan där undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas intressen och behov. Skolverket (2022) skriver att elever som vistas i fritidshemsverksamheten från förskoleklass upp till årskurs sex får en större möjlighet till lärande och utveckling. Fritidshemsverksamheten har i uppdrag att bidra till en meningsfull fritid för eleverna. Trots att det finns många möjligheter och fördelar med fritidshemsverksamheten väljer ändå en majoritet av eleverna i åldrarna 9–12 att sluta. Syftet med föreliggande studie är att belysa hur verksamma pedagoger i fritidshemsverksamheten resonerar om varför mellanstadieelever på några fritidshem väljer att sluta. Frågeställningarna som ligger till grund för studien är: ”Vilka faktorer anser pedagogerna leder till att mellanstadiets fritidshems elever slutar på fritids?” samt ”Hur kan man motivera eleverna att stanna kvar på fritids?”. Det sociokulturella perspektivet är studiens teoretiska utgångspunkt, och vi använde oss av semistrukturerade intervjuer tillsammans med verksamma pedagoger i fritidshemsverksamheten för att samla in empirin. Med hjälp av kodning och tematisk analys analyserades det inhämtade materialet. Resultatet visar att samtliga pedagoger var överens om att fyra framgångsfaktorer spelade stor roll när det gäller att förklara varför att eleverna slutade eller stannade. Meningsfullhet, om eleverna inte kände att fritidsverksamheten var meningsfullt så slutade de. Självständighet, om eleverna inte fick känna ansvar och elevinflytande så slutade dem. Miljön, om eleverna inte fick en miljö formade efter sina behov och intressen så var fritidshem inte aktuellt längre. Sociala relationer, så länge eleverna hade bra sociala relationer till varandra och till pedagogerna som jobbar där så gick man kvar på fritidshemmet.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnette Persson (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • fritidshemsverksamhet
  • mellanstadieelever
  • äldre elever
  • framgångsfaktorer
  • pedagoger

Citera det här

'