Varför vi läser? Varför läser vi? Därför Läser vi!
: Gymnasielevers tankar om skönlitteraturen i skolan

 • Johanna Lidén

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Varför vi läser? Varför läser vi? Därför läser vi!

  Abstract

  Syftet med undersökningen var att rikta ljuset mot eventuella möjligheter att stärka gymnasieelevers motivation inför litteraturstudier, genom att föra ett samtal med eleverna om syftet med att läsa skönlitteratur inom skolans svenskundervisning. I undersökningen ställdes därför frågor till elever i gymnasieskolans årskurs 2 och 3 om deras uppfattningar om syftet/syftena med litteraturundervisningen i gymnasieskolan, och om vilka faktorer som spelar in för att litteraturstudierna ska bli meningsfulla och roliga.

  Fem elever i årskurs 2 på det samhällsvetenskapliga programmet i gymnasieskolan samtalade i fokusgrupp, och fyrtiofyra elever deltog i en enkätundersökning. Undersökningsmetoden intervju i fokusgrupp valdes för att eleverna genom samtalet med varandra skulle ha möjlighet att komma en bit längre i sina tankegångar, än de skulle ha gjort var för sig. Enkätundersökningen genomfördes för att undersökningsmaterialet skulle få en viss bredd.

  Eleverna såg en rad faktorer som spelar in för att litteraturläsningen i skolan ska upplevas som meningsfull och rolig. Bland annat efterfrågade de möjligheter att välja litteratur inom en viss genre eller ur ett visst författarskap, varierade arbetssätt samt intresseväckande presentationer av författarskap och verk. Undersökningen visade att eleverna hade insikter om flera av syftena med litteraturläsningen i skolan, som exempelvis bildning och språkutveckling.

  Slutsats: Enligt sociokulturell teori beror elevernas motivation för och engagemang i studierna till stor del av deras förförståelse samt kunskaper om förutsättningarna och ramarna för undervisningen. Eftersom eleverna i undersökningen visade sig sakna insikter i en viktig aspekt av litteraturstudierna i skolan, den kritiska läsningen, måste slutsatsen bli att de inte är fullt medvetna om litteraturstudiernas syften. Det finns alltså ett utrymme för samtal om vad kursplanerna säger om litteraturstudierna i gymnasieskolan, i avsikt att göra läsning av skönlitteratur meningsfull för eleverna.

  .

  Ämnesord:

  elevers läsande, litteraturundervisningens syfte, skönlitteratur i gymnasieskolan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tilldelningsdatum2010-jan.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Flyman-Mattsson (Handledare) & Christina Gullin (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • elevers läsande
  • litteraturundervisningens syfte
  • skönlitteratur i gymnasieskolan

  Citera det här

  '