Varierande läs- och skrivundervisning - en intervjustudie om möjligheter och hinder

 • Hanna Bengtsson
 • Sara Westeson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Pedagog och elev tillbringar en stor del av sin tid i skolan, därför ska denna tid kännas meningsfull. För att uppfylla de riktlinjer som är samlade i läroplanen bör pedagogen göra sin undervisning variationsrik. Metoden som användes var kvalitativ och datainsamlingen skedde genom elva semistrukturerade intervjuer. Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger varierar sin undervisning i läs- och skrivutveckling med utgångspunkt i gällande läroplan. Läroplanens formuleringar innebär stora tolkningsmöjligheter och resultatet av undersökningen visar på att pedagogerna arbetar utifrån sin egen tolkning. Slutsatsen av studien blev att pedagogerna fann både möjligheter och hinder i att variera sin undervisning i strävan mot att kunna tillgodose alla elevers behov. Pedagogen bör därför följa de riktlinjer som gällande läroplan förespråkar och möta eleven på den nivå han/hon befinner sig.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '