Varulagervärdering och ekonomen
: en studie om hur egenskaper och personlighet påverkar ekonomen vid värderingsprocessen av ett varulager

 • Atdhe Qerimaj
 • Egzon Thaqi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En av de svåra och mest tidskrävande processerna i ett företags bokslutsrapport är när man ska värdera sitt lager. Tillgångarna som finns kvar i slutet av året ska återspegla det verkliga ekonomiska värdet som man ska ha med sig in i det nya året som IB i balansräkningen. Användning av olika principer och modeller kan skapa olika problem för företaget, beroende vad man väljer att använda sig av. Detta ställer stora krav på att årsredovisningens poster är rätt värderade, så att de inte skapar ett missvisande underlag för intressenterna.

  Varje individ gör sin egen bedömning utifrån sina egna erfarenheter och kompetens, detta kan leda till att värderingsprocessen av varulagret kan upplevas som komplex och tidskrävande.

  Syftet med vår kandidat uppsatts är att förklara sambandet mellan hur egenskaper och personlighet påverkar ekonomen vid värderingsprocessen varulagret hos medelstora och stora tillverkande företag.

  Vi har genomfört en kvantitativ metod där vi har undersökt tillverkande företag. Vi har skickat ut en webbenkät till ekonomen som har hand om värderingsprocessen av varulagret i företag. Genom denna studie vill vi få en bild av hur egenskaperna och personligheten påverkar ekonomen vid värderingsprocessen av varulagret.

  Studien i denna uppsats visar att det tycks finnas vissa samband mellan ekonomens personlighet och hur den upplever värderingsprocessen av varulagret. Sambanden finns i faktorerna conscientiousness och openness då det finns ett positivt samband i korrelations test och linjära regressions analys som visar signifikans. Med egenskaper kunde inget samband eller signifikans säkerställas, vilket tyder att egenskaper inte tycks ha någon påverkar på hur ekonomen upplever värderingsprocessen av varulagret.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '