Varumärkesvärdering
: en studie om psykologiska egenskapers inverkan på en varumärkesvärdering.

 • Anna Hillerkrans
 • Theres Vingren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet är att beskriva samband av revisorns bakomliggande psykologiska egenskapers påverkan vid värderingen av ett företags varumärke.

  Metod: Studien utgår ifrån en positivistisk vetenskapssyn där en kvantitativ ansats används.

  Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska kapitel utgår ifrån teorier om psykologiska variabler. De psykologiska variabler som i uppsatsen används är femfaktor-teorin samt riskbenägenhet.

  Empiri: Det empiriska materialet som används i denna studie är insamlat med hjälp av ett modellföretag samt en kompletterande enkät.

  Resultat: Studien i denna uppsats har visat att inga samband finns mellan revisorns psykologiska egenskaper samt dennes värdering av ett varumärke. Detta berör både faktorerna i femfaktor-teorin samt riskbenägenhet. Ett eventuellt samband finns mellan variablen agreeableness och varumärkesvärderingen,men då signifikans ej finns för hela modellen är det inget som statistiskt kan säkerställas.

  Tilldelningsdatum2013-jan.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareFredrik Jörgensen (Handledare) & Kristina Genell (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • varumärkesvärdering
  • femfaktor-teorin
  • riskbenägenhet

  Citera det här

  '