Vem ansvarar för matematiken?
: en studie om arbetsuppgifter och samarbete gällande elever i matematiska svårigheter

  • Susanne Johansson
  • Markus Anhage

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Det saknas forskning kring hur samarbetet mellan speciallärare och specialpedagoger kan se ut i matematik när båda professionerna samtidigt finns på en skola. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka faktorer som påverkar arbetsuppgifterna för, samt samarbetet mellan, speciallärare och specialpedagog på en skola där båda professionerna är representerade. Ett annat syfte är att undersöka hur stödinsatser gällande elever som befinner sig i matematiska svårigheter utformas.

Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har genomförts med 14 personer bestående av speciallärare, specialpedagoger, lärare och rektorer. Studien utgår ifrån Abbotts professionsteori kring tre arenor: den juridiska, den offentliga och den informella arenan. Den juridiska arenan handlar om juridiska regler, den offentliga arenan innefattar allmänhetens syn på professionen och slutligen handlar den informella arenan om arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Denna studie har också analyserats utifrån relationella och kategoriska perspektiv gällande stödinsatser för elever i matematiska svårigheter.

Resultatet visar att det på skolor pågår en fusion av professioner, vilket betyder att yrkena smälts ihop och att professionerna utför samma arbetsuppgifter. Samtidigt pågår en fission av professioner, d.v.s. att professionerna utför olika arbetsuppgifter. Speciallärarens arbetsuppgifter är dock tydligare än specialpedagogens. Professionerna förväntas vara flexibla p.g.a. att behov kan ändras. Vidare möter professionerna orealistiska förväntningar från lärare om vilka arbetsuppgifter de skall utföra. I samarbetet har professionerna varandra som bollplank och arbetsuppgifter delegeras till den som har kompetensen. Den som har matematisk kompetens kommer att få matematiska ärenden från de andra professionerna. Den av professionerna som har matematisk kompetens tenderar att bli ensam kring rena matematiska frågor. Samarbete påverkas även av tid, rum och ansvarsområde. Professionerna är överens om att stöd i matematik primärt skall ges i klassrummet.

Vi anser att skollagen driver fusionsprocessen medan examensordningen driver fissionsprocessen. Skall specialläraren i matematik arbeta med svenska? Skall både specialpedagogen och specialläraren handleda? Vem ansvarar för matematiken? P.g.a. fusionsprocessen är det viktigt att professionerna förhandlar med rektor kring arbetsuppgifter.

Tilldelningsdatum2020-mars-03
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Segerby (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • arbetsuppgifter
  • matematiksvårigheter
  • samarbete
  • speciallärare
  • specialpedagog

Citera det här

'