"Vi bygger för framtiden"
: En studie om tillgänglig pedagogisk lärmiljö för flickor med NPF

 • Maria Andersson Dychawy
 • Lina Gudmunsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Under de senaste decennierna har antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökat. Trots att antalet elever med NPF har ökat, finns det fortfarande svårigheter att upptäcka flickor med NPF. För att denna elevgrupp ska få rätt förutsättningar i den pedagogiska lärmiljön behövs specifika krav i skolan vad gäller kartläggning, ändamålsenlig didaktik, pedagogiska anpassningar och specialpedagogisk kompetens gällande tillgänglig lärmiljö. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur skolan kan skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö för flickor med NPF. Studien syftar även till att bidra med kunskap för att öka möjligheterna till att denna elevgrupp ska kunna upptäckas tidigare. Denna studie tillämpade kvalitativ design med hjälp av nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare, specialpedagoger och kvinnor med NPF. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys där tre teman synliggjordes; didaktiska framgångsfaktorer, kunskap om flickor med NPF och relationer elev-pedagog-vårdnadshavare. Studiens slutsatser är utifrån intervjuer med specialpedagoger och lärare att tydliggörande pedagogik och differentiering på ledning och stimulans är mest framgångsrikt för att skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö, detta oavsett om det gäller pojkar eller flickor med NPF. Det är även enligt specialpedagoger och lärare väsentligt att pedagoger har goda kunskaper om NPF och dess konsekvenser för att kunna upptäcka flickor med NPF i tid och därmed motverka psykisk ohälsa. Studien visar på, utifrån samtliga respondenter, att relationer mellan elev-pedagog-vårdnadshavare är av betydande vikt för flickor med NPF. Relationskompetens är enligt samtliga respondenter en grundläggande och viktig kompetens för pedagoger som möter flickor med NPF för att kunna förebygga och skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLinda Petersson-Bloom (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • flickor med NPF
 • NPF
 • pedagogisk lärmiljö
 • specialpedagogik
 • specialpedagogiska kompetenser eller färdigheter
 • Sverige

Citera det här

'