”Vi gör inte som ni gör”
: En kvalitativ studie om unga kvinnor med annan kulturell bakgrund än svensk, och deras upplevda förutsättningar för utövandet av fysisk aktivitet

 • Lina Ejlertsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  För att bibehålla en god hälsa under hela livet är fysisk aktivitet av stor betydelse. Tidigarestudier har visat att den fysiska aktivitetsnivån är låg bland unga kvinnor med annan kulturellbakgrund än svensk, men orsakerna är emellertid relativt okända. Syftet med studien var attbelysa förutsättningar för unga kvinnor med annan kulturell bakgrund än svensk att utövafysisk aktivitet i skolan och på fritiden, samt att söka förklaringar till upplevda möjligheteroch hinder som kan ligga till grund för fortsatt hälsofrämjande arbete riktat till målgruppen.Metoden för datainsamlingen var en intervjustudie med åtta unga kvinnor som alla hade enannan kulturell bakgrund än svensk, där en fokusgruppintervju och fyra individuellaintervjuer genomfördes. Resultatet, genom kvalitativ innehållsanalys, visade till största del dehinder för utövande av fysisk aktivitet som de unga kvinnorna upplevde. De hinder sombelystes var bland annat kulturella faktorer, utanförskap, informationsbrist och ointresse förfysisk aktivitet, vilka främst var kopplade till skolans lektioner i Idrott och Hälsa men även tillfysisk aktivitet på fritiden. Det uttrycktes likaså en del möjligheter för att kunna utöva fysiskaktivitet. Kompisars deltagande i aktiviteterna var här i fokus för att skapa den motivationsom krävs för att vara fysiskt aktiv. Utifrån studiens folkhälsovetenskapliga relevans drogsslutsatsen att det krävs förståelse för de unga kvinnornas bakgrund, såväl som kunskap omfysisk aktivitet, för att bryta den negativa trend kring inaktivitet som finns.

  Tilldelningsdatum2012-juni-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePetra Nilsson (Handledare) & Ingemar Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • unga kvinnor
  • invandrare
  • kultur
  • fysisk aktivitet
  • idrott
  • hälsa
  • förutsättningar

  Citera det här

  '