"Vi har barnen gemensamt"
: Kvalitativa intervjuer med förskollärare om föräldrasamverkan i förskolan

 • Åsa Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare talar om föräldrasamverkan samt hur de förhåller sig till sitt särskilda ansvar enligt styrdokumenten som behandlar förskola och hem. Undersökningen utgår ifrån följande frågor: Vilka olika samverkansformer finns det och används i förskollärarens arbete? Hur beskriver förskollärare sitt arbete/uppdrag kring föräldrasamverkan? Hur talar förskolläraren om sitt särskilda ansvar? Det sociokulturella perspektivet är uppsatsens teoretiska utgångspunkt, där tyngdpunkten ligger på samspel och kommunikation mellan människor. Kommunikationen och samspelet blir två betydande faktorer då uppsatsen handlar om samverkan mellan hem och förskola. Vidare i litteraturkapitlet presenteras tidigare forskning om föräldrasamverkan. Metoden som används för att besvara forskningsfrågorna är kvalitativa intervjuer. Urvalet av undersökningsgruppen grundar sig på personlig kännedom, respondenterna är fyra förskollärare. Resultatet visar på ett kreativt och mångsidigt sätt att arbeta med föräldrasamverkan. Förskollärarna ta  tillvara föräldrarna och bjuder in dem till samspel i förskolan. Undersökningen visar att förskollärarna har ett uttalat professionellt förhållningssätt som har betydelse för gemenskap, samarbete och kommunikation i arbetet med föräldrarna. Det professionella förhållningssättet visar varför en öppen verksamhet kan bedrivas. Barnet är i centrum för förskollärarnas arbete, de vill skapa de bästa förutsättningar för barnet.

  Tilldelningsdatum2012-mars-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCharlotte Tullgren (Handledare) & Ann-Elise Persson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • förskollärare
  • föräldrar
  • föräldrasamverkan
  • läroplanen

  Citera det här

  '