“Vi måste arbeta mot destruktiva mansnormer i Sverige”
: En studie om MÄN:s uppfattning av och arbete med maskulinitetsnormer bland unga män

 • Oscar Hernäng
 • Alexandra Malmberg
 • Annica Åslund

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Forskningsrapporten implicerar aktiva medlemmar i organisationen MÄN:s uppfattning av och arbete med maskulinitetsnormer bland unga män. Syftet med studien var att få en bild av vilka maskulinitetsnormer intervjupersonerna möter när de är ute och arbetar med unga män, vilka maskulinitetsnormer som kan leda till destruktiva beteenden för män, hur dessa kan förklaras samt vad det eventuellt finns för motstånd i deras arbete. Studiens fokusområde behandlar främst områdena våld och normbrytande, men går även in på institutioner som skola och hemmiljö samt hur sociala strukturer påverkar maskulinitetsnormer. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes under våren 2022. Resultaten visar att det främst är förväntningar på att män skall vara starka och inte visa sig sårbara som kan leda till destruktivt beteende såsom våld och psykisk ohälsa, att institutioner som skola och hemmiljö spelar en stor roll i skapande och spridning av maskulinitetsnormer samt att det preventiva arbetet med unga män är centralt och viktigt. Resultatet påvisar även att det finns hierarkier som förstärker maskulinitetsnormer och som kan leda till destruktiva beteenden och att intersektionalitet spelar en avgörande roll i var du befinner dig på den hierarkiska stegen. Analysen av denna studie har gjorts med hjälp av tidigare forskning kring ämnet och litteratur om maskulinitetsnormer, hegemonisk maskulinitet, våld och genus. Resultatet och studien kan med fördel tänkas användas som ett underlag vid arbete med maskulinitetsnormer, detta då den lyfter fram varför det är fördelaktigt att preventivt arbeta med dessa frågor.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Ringström (Handledare) & Sari Pekkola (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Sociologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Sociologi (50401)

Nyckelord

 • maskulinitetsnormer
 • hegemonisk maskulinitet
 • genus
 • våld
 • MÄN
 • intersektionalitet

Citera det här

'