Vi måste tala om talen!
: En intervjustudie om språkutvecklande arbetssätt i matematik

 • Emma Thynell
 • Wilma Green

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I denna studie har vi genom intervjuer undersökt hur verksamma lärare i årskurs 4-6 förhåller sig till språkutveckling i matematik. Detta har gjorts med syfte att undersöka deras uppfattningar samt hur de anser sig arbeta på detta sätt i matematiken. Vidare syftar studien till att identifiera de utmaningar som möts i sammanhanget. Studiens utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet med inriktning på kulturella redskap och mediering samt Marzano's Six-Step Process for Effective Vocabulary Instruction. Studien bekräftar att lärare är medvetna om språkets roll i matematiken och deras syn på ett språkutvecklande arbetssätt är homogen i förhållande till tidigare forskning. Vidare skildrar empirin och tidigare forskning att lärare anser sig arbeta språkutvecklande på olika sätt. Trots detta strävar de mot samma mål; språk- och kunskapsutveckling i matematik hos eleverna. I samband med detta framkommer även vissa utmaningar men generellt präglas det inte av anmärkningsvärda svårigheter.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare), Jenny Green (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • språkutveckling
 • språklig sårbarhet
 • textuppgifter
 • matematiska begrepp
 • läsförståelse
 • årskurs 4-6

Citera det här

'