Vi ska, vi vill, vi kan
: en studie om hur förskolans personal anser sig arbeta med de digitala verktygen som komplement till undervisning

  • Fanny Bergqvist
  • Kamilla Fonsmar Björk

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Bakgrund: I den nyligen reviderade läroplanen för förskolan (2019) förtydligades nya riktlinjer i förskoleverksamhet gällande användning av digital teknik och det slås fast att förskolans uppdrag är att verksamhetens arbete med digitala verktyg förblir kontinuerligt och ett komplement till ordinarie undervisningsmetoder. Digitala verktyg blir ett allt vanligare hjälpmedel inom förskolan och förskolan har en viktig roll när det gäller att förbereda barnen för det moderna samhället. Därför fanns ett stortintresse för att undersöka hur pedagogerna ser på digitala verktyg som hjälpmedel samt hur pedagoger arbetar med de digitala verktygen som hjälpmedel i förskolan. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur digitala verktyg används i förskolan, hur pedagoger resonerar kring att arbeta med digitala verktyg samt hur de kan använda digitala verktyg som ett komplement i undervisningen på skolan. 

Metod: Metoden som använts är en kvalitativ och kvantitativ forskningsansats med hjälp av en webbaserad enkät med slutna och öppna frågor. 

Resultat: Resultatet i studien visade att pedagoger kände att de har för lite erfarenhet och kunskap av att arbete med digitala verktyg och saknar kompetensen för hur de ska använda de olika digitala verktygenpå bästa sätt. Utifrån enkäten kunde vi se tydligt att pedagoger ändå använder sig av olika digitala verktyg varje dag genom varierade aktiviteter.

Tilldelningsdatum2021-jan.-04
OriginalspråkSvenska
HandledareBjörn Cronquist (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • digitala verktyg
  • förskola
  • lärande
  • komplement
  • undervisning

Citera det här

'