Vi skulle inte klara oss utan dom
: elevassistenter som utförare av undervisning i grundsärskolan

 • Ania Christensson Nordlöf
 • Torbjörn Mattisson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Studien har som syfte att undersöka vilka förutsättningar elevassistenter har att utföra undervisning. Frågeställningarna är: 

 • Vilka arbetsuppgifter ingår i elevassistentens uppdrag?
 • Vilken utbildning och kompetens behövs för att elevassistenter ska kunna utföra sitt uppdrag?
 • Hur uppfattar elevassistenter, speciallärare och rektorer vem som ansvarar för att elevassistenter får kompetensutveckling?

 

Studien är gjord på fyra skolor i tre olika kommuner. Som metod har intervjuer använts. 22 respondenter har intervjuats; 10 elevassistenter, 8 lärare och 4 rektorer. Innan intervjustudien gjordes en förstudie med hjälp av en enkätundersökning där 15 elevassistenter deltog. I studien ingår även granskning av två uppdragsbeskrivningar. Studiens teoretiska utgångspunkter är professionsteori och organisationsteorin scientific management. Vi har även utgått från KASAM. Studien ger en översikt av tidigare forskning som visar på att elevassistenter ska fungera som stöd till elever eller som assistent till läraren i form av att bidra till den pedagogiska processen med allt vad det innebär. Forskningen visar även att elevassistenter och lärare har ingen eller lite tid att planera tillsammans. Detta kan försvåra samarbetet. Det framgår att elevassistenter många gånger inte är utbildade för sitt uppdrag. Resultatet bekräftar tidigare forskning. Resultatet visar att elevassistenterna ser som sin främsta uppgift att stödja och stötta eleverna i deras skoldag. Rektorer upplever att elevassistenter sällan efterfrågar eller kommer med förslag på kompetensutveckling som de önskar delta i. Elevassistenter upplever å andra sidan att det är rektors ansvar att erbjuda och ge elevassistenter möjligheter till kompetensutveckling. Elevassistenternas utbildning varierar. Rektorer menar att barnskötarutbildning är att föredra, men att det i vissa fall fungerar med en vårdutbildning då verksamheten är i behov av mycket omsorgsverksamhet. Lärarna ser gärna att fler elevassistenter har pedagogisk kunskap. Elevassistenterna nämner själva att personlig lämplighet är viktigt för att arbeta som elevassistent, vilket styrks av rektorer.

Tilldelningsdatum2020-mars-06
OriginalspråkSvenska
HandledareLotta Anderson (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • elevassistent
 • grundsärskola
 • speciallärare
 • undervisning
 • utbildning

Citera det här

'