“Vietnamese people would rather stop eating than stop smoking”
: A qualitative interview study about smoking in relation to health in Northern Vietnam

Examensarbetets titel i översättning: "Vietnameser skulle hellre sluta äta än att sluta röka": En kvalitativ intervjustudie om rökning i relation till hälsa i norra Vietnam
 • Cecilia Boberg
 • Josefine Tuvesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Tidigare forskning visar att rökning är ett stort globalt folkhälsoproblem. Vietnam är ett av de länder i världen som har den högsta andelen rökare i sin befolkning, och de har också en lång kulturhistoria förknippat till tobak. Rökning bidrar till kroniska sjukdomar, luftföroreningar och förtidig död. Därför anses rökning vara ett hinder för att uppnå de Globala Målen. Syfte: Syftet var att undersöka uppfattningar och upplevelser kring rökning med särskilt fokus på hälsoaspekter bland studenter och lärare vid ett universitet i norra Vietnam. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer, där sju lärare och fem elever deltog. En induktiv innehållsanalys användes, koder togs fram som sedan bildade kategorier och subkategorier. Resultat: Respondenterna var medvetna om farorna med såväl rökning som passiv rökning, och hur det påverkar vår hälsa. Information om rökning påverkar inte den vietnamesiska rökkulturen. Människor röker på grund av en stressig livsstil och för att koppla av. Socioekonomisk status påverkade inte förekomsten av rökare men påverkade vilken typ av cigaretter köparna hade råd med. Majoriteten av rökarna i Vietnam är män på grund av historiska och kulturella värderingar Konklusion: Resultatet visar att rökning upplevs ha en negativ effekt på människors hälsa, miljö och ekonomi. Den djupt rotade rökkulturen medför svårigheter att minska tobaksanvändningen. Framtida forskning behöver bedrivas med fokus på kulturella aspekter av rökning för att ge nya initiativ bästa möjliga resultat till minskad rökprevalens.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareÅsa Bringsén (Handledare) & H. Ingemar Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • Vietnam
 • Rökning
 • Hälsa
 • Kulturella faktorer
 • Hälsans bestämningsfaktorer
 • Socialt fenomen

Citera det här

'