Vikten av att vara en stödjande medarbetare
: en enkätstudie om hälsa och arbetsrelaterade upplevelser inom privat närsjukvård

 • Anjé Galbe
 • Emma Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetsplatsen har kommit att bli en viktigt arena där hälsan och förutsättningarna för hälsan kan påverkas. De senaste åren har det skett en positiv utveckling gällande den fysiska arbetsmiljön men inte gällande den psykosociala arbetsmiljön där speciellt anställda inom hälso- och sjukvården upplever en allt mer pressad arbetssituation. Litteraturgenomgången kring psykosociala arbetsförhållanden visar att det finns lite forskning gjord kring positiva aspekter av socialt stöd och hälsa. Detta ses som ett problem då det i arbetsmiljön ligger en avsevärd potential i främjandet av hälsa och att fokus bör förflyttas från det patogena till det salutogena synsättet. Syftet var att ur ett salutogent perspektiv se det sociala stödets betydelse på arbetsplatser inom privat hälso- och sjukvård samt undersöka medarbetarnas självuppskattade hälsa och upplevelser av arbetsplatsen och arbetssituationen. Metoden var en kvantitativ tvärsnittsstudie. En strukturerad webenkät användes för att samla in data. Totalt deltog 91 medarbetare inom närsjukvården på ett privat hälso- och sjukvårdsföretag, vilket innebar en svarsfrekvens på 43 %. Resultaten visar ett direkt positivt samband mellan socialt stöd och olika arbetsrelaterade faktorer samt hälsa. Socialt stöd medierar även effekterna av kontroll på nivån av den självuppskattade hälsan. Dock fanns det inget underlag för att socialt stöd har en större betydelse än andra arbetsrelaterade faktorer i relation till hälsa. Konklusionerna var att ett gott emotionellt klimat bidrar till gynnsamma hälsoeffekter. Ett viktigt perspektiv i det hälsofrämjande arbetet är att skapa och främja goda relationer på arbetsplatsen. Exempelvis är formella samtalsgrupper effektiva vid främjandet av goda relationer, samt bidragande till minskningen av stressupplevelser vilket även fångar in den preventiva tillämpningen. Hälsa berör flera aspekter och bör ses så holistiskt som möjligt.

  Tilldelningsdatum2013-maj-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGöran Ejlertsson (Handledare), Bo Nilsson (Examinator) & Ingemar Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • salutogent
  • hälsa
  • god arbetsmiljö
  • psykosociala arbetsförhållanden
  • socialt stöd
  • hälsofrämjande arbete
  • hälso- och sjukvård

  Citera det här

  '