Vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av bemötandet i vården

 • Sara Nilsson
 • Johanna Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Den vanligaste smittvägen för hepatit C är genom intravenöst drogmissbruk. Smittöverföring kan även ske via blodtransfusioner eller stickskador i vården. Det finns många fördomar förknippade med sjukdomen och risken är stor att dessa färgar mötet med patienter. Det är viktigt att som vårdpersonal vara medveten om hur den egna synen på sjukdomen kan påverka bemötandet. Syfte: Syftet var att belysa vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av bemötandet i vården. Metod: Studien utformades som en allmän litteraturöversikt av tolv kvalitativa artiklar. Manifest innehållsanalys användes. Resultat: Patienter med HCV hade blandade erfarenheter av mottagandet: välkomnande, avvisande eller otryggt. Vidare ledde detta till erfarenheter av stöd eller diskriminering. Patienter kunde ha erfarenheter av professionellt stöd eller brist på professionellt stöd. Diskriminering kunde orsakas av antingen vårdpersonal eller organisation. Slutsats: På grund av stigmatisering kring sjukdomen är patienter med hepatit C en utsatt grupp i samhället. Vårdpersonalens kunskap är en viktig del i bemötandet. Det krävs utbildning för att kunna erbjuda en mer holistisk vård vid hepatit C än i dagsläget. Genom ökad kunskap kring både sjukdom och bemötande kan bemötandet påverkas positivt, det vill säga: mottagandet blir bättre, stödet ökar och diskrimineringen minskar.

  Tilldelningsdatum2015-maj-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • hepatit c
  • erfarenheter
  • patient-vårdarerelationer
  • patienter
  • bemötande
  • diskriminering

  Citera det här

  '