Vilka faktorer kan påverka den förtroendevalda revisorns oberoende?
En kvantitativ undersökning av kommunal revision

 • Philip Andersson
 • Johan Schön

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Oberoendet är en av grundpelarna för den förtroendevalda revisorn. För att revisionen ska uppnå den standard av kvalitet som eftersöks måste den förtroendevalda revisorn inneha en hög nivå av oberoende. Tidigare forskning har mestadels fokuserat på oberoendet hos internrevisorn inom företagsvärlden. Denna studie bidrar med ett perspektiv på hur den förtroendevalda revisorn i offentlig verksamhet i Sverige upplever sitt oberoende. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som kan påverka en förtroendevald revisors oberoende. Detta genomfördes med hjälp av en kvantitativ studie i form av enkätundersökningar. Enkätundersökningen besvarades av 365 förtroendevalda revisorer inom kommunal revision. Undersökningen baserades på tre teorier: agent-, intressent- och legitimitetsteori. Analysmetoderna som studien använde sig av var en-vägs variansanalys (ANOVA) och T-test för att jämföra de olika variablernas medelvärden. Resultatet av denna studie indikerar att de undersökta faktorerna inte verkar påverka den förtroendevalda revisorns oberoende. Det fanns inte heller någon skillnad i hur de förtroendevalda revisorerna svarade förutom när det kommer till erfarenhet i ett fall. Slutligen kunde studien konstatera att den lagstiftning som reglerar kommunal revision är effektiv.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTitti Eliasson (Handledare), Gert Paulsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Oberoende
 • offentlig sektor
 • kompetens
 • kommunrevision
 • revisionskvalitet

Citera det här

'