Vilka incitament ger revisionsbyrån revisorerna att inte avskeda arbetsgivaren?

  • Anneli Gudmundsson
  • Hanna Lif

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Problemformulering

Varför och vad gör revisionsbyråerna för att behålla personalen och hur upplevs detta av revisorerna?

Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka varför och vad revisionsbyråerna gör för att behålla personalen och hur detta upplevs av revisorerna.

Metod

Uppsatsens metod är en förklarande undersökning som grundas på den positivistiska ansatsen och där vi utgår från den deduktiva metoden. Med tidigare forskning som grund har vi utvecklat en bild över vår teori. Teorin omfattar 24 underhypoteser som tillsammans ska svara på huvudhypotesen. Den empiriska metoden består av ett icke sannolikhetsurval och en enkätundersökning omfattande 12 kontorschefer och 169 övriga revisorer (varav 9 resp. 84 svararade).

Slutsatser

Vår huvudhypotes, att ILM är en reaktion på responsmekanismerna och inlåsningsverktygen är effektiva metoder för att säkerställa arbetskraftsförsörjningen på en revisionsbyrå med undantag för kontrakt och senioritet, kan vi inte förkasta enligt vårt resultat. Detta innebär att revisionsbyråer använder sig av en företagsintern arbetsmarknad som är en respons på arbetskraftsbrist och behovet av att behålla klienter. Inlåsningsverktyg som frånvaron av senioritetsprincipen, frihet och flexibilitet, nuvarande partnerskap, byråns status, byråns goda utbildning, befordringsmöjligheter och rörlig lön har visats användas på ett effektivt sätt och vissa inlåsningsverktygs effekt kan variera beroende på revisorns ålder, kön och nivå. Revisorerna är en viktig tillgång för en revisionsbyrå, vilket gör att det borde ligga i revisionsbyråernas intresse att veta vad det är som gör att revisorerna stannar på byrån för att bl a minska risken att förlora klienter. Då antalet undersökta revisionsbyråer är få begränsas möjligheterna till att generalisera resultatet.

____________________

The purpose of this paper has been to examine the question which strategies auditing firms use to enclose the staff in the firm and how effective this strategies are. The theory used in this paper can be derived from prior studies and the authors own theory and an interview. To conduct the purpose of this paper we have used a deductive method. Our findings from this study show that we cannot exclude the possibility that there are strategies used that are effective to enclose the staff. The answering frequency was 25 % for the head of the offices and 50 % for the auditors in our survey. The result may be of use for the auditing firm because the result shows among other things what make them stay and which strategies that is effective.

The dissertation is written in Swedish.

Tilldelningsdatum2004-juni-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'