Vilken information är väsentlig att ha med i en revisionsberättelse?
: en jämförelse mellan uppfattningar hos revisorer, revisorsassistenter och studenter

 • Sophie Gejhed
 • Charlotte Åkesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Revisionsberättelsen är alltid aktuell för såväl företag som intressenter. Inte minst nu. Dagens revisionsberättelse står inför en förändring för att generera mer väsentlig information och minska förväntansgap mellan företag och intressenter. I dagsläget har IAASB och EU inte enats om en gemensam förändring. Utöver dessa två förändringar önskas även hård respektive mjuk information.

  Syftet med studien är att utforska och jämföra revisorers, revisorsassistenters och studenters uppfattning om väsentlig information i revisionsberättelsen. Genom detta är förhoppningen att få fram vilken information som önskas i revisionsberättelsen och därmed se vilken av förändringarna som får störst genomslagskraft.

  Med hjälp av teorier som har sin grund i bland annat legitimitetsteori och professionsteori presenteras en undersökningsmodell. Modellen testas med hjälp av enkäter som skickas ut till studenter, revisorsassistenter och revisorer.

  Beroende på vilken syn respondenterna har på revisorns roll väntas olika information önskas i revisionsberättelsen. Resultatet visar att om man ser revisorn som försäkran föredrar respondenterna IAASBs krav tillsammans med hård och mjuk information. Ser man revisorns roll som förbättring önskas EUs krav på förändring. Ser respondenterna revisorn som försäkring önskas hård och mjuk information i revisionsberättelsen.

  Slutsatsen är att vilken information som önskas i revisionsberättelsen skiljer sig åt beroende på hur respondenterna ser revisorns roll. Ytterligare en slutsats är att vilken information respondenterna önskar i revisionsberättelsen skiljer sig åt beroende på om de är revisorer, revisorsassistenter eller studenter. Vår studie bidrar till förståelse för förändringen samt vilken förändring som önskas av de tre aktörerna.

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisionsberättelse
  • förändring
  • iaasb
  • eu
  • hård information
  • mjuk information

  Citera det här

  '