Vilken komplexitet upplever revisorn vid revidering av mindre komplicerade företag i Sverige?
: ur ett International Standards of Auditing (ISA) perspektiv.

 • Amanda Lomryd
 • Nora Kronvall

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Tidigare forskning har fokuserat på att finna anledningen till varför de mindre företagen väljer att bli reviderade, men vi har inte uppfattat att fokus har lagts på specifikt de mindre komplicerade företagen. Inte heller har det fokuserats på den komplexitet som upplevs och uppstår vid revidering av denna typ av företag, utifrån regelverket ISA.

   

  Studiens syfte är att identifiera den komplexitet revisorer upplever vid revidering av mindre komplicerade företag i Sverige, utifrån ett ISA-perspektiv. Vårt ämnesområde är relativt outforskat och det inte är förrän nyligen som begreppet mindre komplicerade företag blivit aktuellt. Dock är begreppet komplexitet inom revisionsbranschen fortfarande diffust och odefinierat. Ämnesområdet är ett aktuellt ämne eftersom många mindre företag väljer att bli reviderade trots att krav ej föreligger, men med ett regelverk som ISA upplevs det som ingående och omfattande för denna typ av företag. Vi använder oss av intervjuer för att uppnå studiens syfte, och utgår från legitimitetsteorin och intressentmodellen för att försöka förklara komplexiteten. Vi utgår från revisionsprocessen för att identifiera var i processen som den upplevda komplexiteten existerar.

   

  Studiens resultat visar på att revisorerna upplever en komplexitet, men att den är svårdefinierad. Det finns även en ökad efterfrågan bland revisorerna på en ny separat standard för de mindre komplicerade företagen. Studiens bidrag är att bidra med en förklaring av begreppet komplexitet utifrån det revisorerna uttryckt, och våra förhoppningar är att framtida forskning ytterligare ska beröra detta outforskade område.

  Tilldelningsdatum2019-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCaroline Pontopiddan (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • ekonomi
  • redovisning
  • revision
  • revisionsprocessen
  • mindre komplicerade företag
  • små företag

  Citera det här

  '