Vilken roll spelar socialt kapital när små aktiebolag väljer revisionsbyrå?
: En kvalitativ intervjustudie av små aktiebolag 

 • Cecilia Nilsson
 • Emelie Nyberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Tidigare kvantitativ forskning har visat att företag som väljer revisionsbyrå påverkas av pris, kvalitet och byråns rykte. Forskning har även visat att små företag tenderar att värdesätta relationen med revisorn på ett mer personligt plan. Emellertid finns det ett gap i forskningen gällande relationens betydelse i samband med organisatoriska faktorer och hur detta påverkar små aktiebolags val av revisor.

  Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om och hur organisatoriska faktorer och det sociala kapitalet spelar en avgörande roll när små aktiebolag väljer revisionsbyrå. För att åstadkomma studiens syfte har tidigare forskning, i kombination med Putnams teori om socialt kapital, använts för att skapa ett teoretiskt ramverk. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats med en interpretivistisk forskningsfilosofi, i form av semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner från åtta små aktiebolag som revideras av Big 4, second-tier och SMP. Resultatet antyder att det sociala kapitalet väger tyngre än de organisatoriska när små aktiebolag väljer revisionsbyrå. Detta uttrycker sig i empirin som visar att det sociala nätverket, relationen, kommunikationen och tilliten är avgörande för valet. Studien visar även att revisorns kommunikationsförmåga av har en inverkan på den organisatoriska faktorn kvalitet. Således visar resultatet även att det sociala kapitalet samspelar med de organisatoriska faktorerna när små aktiebolag väljer revisor.

  Tilldelningsdatum2020-juli-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Heléne Tjärnemo (Examinator) & Maria Bengtsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Revision och styrning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revision
  • revisor
  • små aktiebolag
  • val av revisor
  • socialt kapital

  Citera det här

  '