Vill du tala mitt språk?
Förskollärarens betydelse för det interkulturella arbetet

 • Felicia Regnér
 • Caroline Svensson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Denna studie är utförd i syfte att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbetssätt med interkulturalitet i förskolan, samt hur de förhåller sig i mötet med flerspråkiga barn. Studien grundar sig i det sociokulturella perspektivet utifrån dess centrala begrepp. Den valda metoden som använts i studien är forskningsintervjuer med förskollärare som är verksamma i förskolan. Resultatet visar vikten av förskollärarens förhållningssätt i mötet med barn från olika kulturer och hur olika artefakter bidrar till barnens språkutveckling. Det framgår hur förskollärarna arbetar medvetet med de flerspråkiga barnen i verksamheten, detta är en grund för hur barn kan utvecklas och få syn på det svenska språket. Resultatet som framkom styrks i det sociokulturella perspektivet som utgår från Vygotskijs teorier om barns lärande och utveckling.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareIngmarie Bengtsson (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskollärare
 • interkulturalitet
 • proximala utvecklingszonen
 • interaktion
 • förhållningssätt
 • artefakt
 • mediering

Citera det här

'