Visionen ”En skola för alla” En kvalitativ studie av fem pedagogers uppfattning om inkluderande arbetssätt

 • Kristina Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete berör pedagogers uppfattningar om inkluderande arbetssätt i svensk grundskola. Målet med undersökningen är att öka kunskapen om faktorer som bidrar till en inkluderande skola och en skola för alla. Syftet med arbetet är att undersöka vilka arbetssätt specialpedagoger använder för att omsätta teorierna bakom inkludering till praktik samt hur specialpedagogiska insatser organiseras inom grundskolan för att förbättra möjligheterna för elever i behov av särskilt stöd. I litteraturgenomgången belyses tidigare forskning med fokus på en skola för alla, normalitet, avvikelse, differentiering, integrering, integration, segregering, inkludering, inklusion och exkludering. En historisk tillbakablick över svensk skola ges med inriktning på elever i behov av särskilt stöd och specialundervisning. Vidare presenteras organisationsformer av specialpedagogiska insatser och faktorer som påverkar möjligheter för att kunna genomföra den inkluderande skolan. Semistrukturerade, kvalitativa intervjuer har genomförts med fem pedagoger med stor erfarenhet inom specialpedagogikens område. Resultaten visar att respondenternas uppfattning om inkluderande arbetssätt påverkas av deras yrkeserfarenheter och deras arbete. Majoriteten av pedagogerna slits mellan deras dagliga arbete med elever i behov av särskilt stöd och deras uppfattning om inkludering. Ökad samsyn och ett nära samarbete i arbetslagen är de viktigaste verktygen för att kunna genomdriva inkludering. Alla vuxna på skolorna måste sträva mot inkludering för att kunna erbjuda elever en kvalitativ utbildning med kunskap och social delaktighet i fokus.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '