Visionen om En skola för alla
: En intervjustudie om åtta åedagpgers arbete för att uppnå En skola för alla

 • Emma Pålsson
 • Emma Axhem
 • Josefine Mårtensson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  En skola för alla är ett begrepp som är väl känt inom skolans värld. Salamancadeklarationen, FNs barnkonvention och styrdokumenten påvisar vikten av att skolan ska vara en plats där alla barn vistas på lika villkor och får en likvärdig utbildning, oavsett förutsättningar och behov. Syftet med undersökningen är att studera hur pedagoger arbetar för att uppnå visionen om En skola för alla. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande som tar stöd i pedagogernas tolkningar av läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011). Med hjälp av semistrukturerade surveyintervjuer har syfte och frågeställningar besvarats samt vidare bearbetats och diskuterats. Studien visar att skolorna är medvetna om det övergripande målet att uppnå En skola för alla. Det finns skilda uppfattningar kring begreppet inkludering och dess innebörd. En skola för alla har likartad betydelse för samtliga pedagoger. Däremot arbetar skolorna på skilda sätt för att inkludera alla elever i verksamheten och uppnå En skola för alla. Undersökningen tyder på att pedagogerna har olika visioner om hur arbetet ska läggas upp för att tillgodose alla elevers behov.

  Tilldelningsdatum2014-jan.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKerstin Ahlqvist (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • en skola för alla
  • inkludering
  • integrering
  • specialpedagogik

  Citera det här

  '