Voffor gör de på detta viset? En kvalitativ studie av en omorganisation

 • Gunilla Johansson
 • Lotta Berg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Omorganisationer verkar vara ett vanligt sätt när ledningen vill ändra i verksamheten eller lösa ett problem som uppkommit. Omorganisationer ger företaget den omrörning i grytan som behövs för att den skall orka ta nya tag och fortsätta vara friskt och framgångsrikt. Men individer reagerar olika på olika förändringar. En del individer oroar sig för och är motståndare till förändringar medan andra ser till och med mycket radikala och omstörtande förändringar som en drivfjäder och stimulans.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medarbetarna i en organisation har upplever den förändringsprocess som pågår samt vilka faktorer som kan ligga bakom dessa känslor. Vidare vill vi försöka förstå de skillnader som kan förekomma mellan de olika medarbetarnas uppfattning av förändringen och även vad man tror om de framtida effekterna av omorganisationen

  Uppsatsen har en kvalitativ ansats och vi har valt att ta hjälp av organisationsteorin för att försöka beskriva hur medarbetarna upplever omorganisationen. Det empiriska materialet består i huvudsak av information hämtad från intervjuer med personer som mer eller mindre varit berörda av omorganisationen.

  Gemensamt för samtliga respondenter är att de anser omorganisationen som nödvändig. Högskolan var helt enkelt tvungen att vidta åtgärder för att kunna möta framtiden. Däremot går åsikterna isär när det gäller själva tillvägagångssättet av förändringen. Anledningarna till att det finns skilda åsikter beror, enligt vår tolkning, till största del på måttet av delaktighet.

  Tilldelningsdatum2008-jul-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '