Vuxna personers upplevelse av det dagliga livet efter stroke
: En litteraturstudie

  • Slvana Hammo
  • Albiona Gjoshi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Globalt är stroke en av de vanligaste dödsorsakerna och är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar, orsakade av antingen en blodpropp i hjärnan eller en hjärnblödning. Efter stroke kan olika typer av funktionsnedsättningar uppstå som påverkar personens dagliga liv. Stroke är en vanlig förekommande sjukdom och sjuksköterskor möter ofta dessa personer i arbetslivet. Det är av vikt att förstå hur personen påverkas för att kunna anpassa omvårdnaden. Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av dagligt liv efter en stroke. Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ design. Genom databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycInfo har vetenskapliga artiklar sökts fram, varav 12 kvalitativa artiklar inkluderades i denna studie. Analysen baserades på Fribergs femstegsmodell. Resultat: Stroke innebar ett förändrat dagligt liv där nya strategier behövde tillämpas för att hantera den nya vardagen. Resultat redovisades i tre huvudkategorier med sex respektive två tillhörande subkategorier. Dessa huvudkategorier är: Den nya vardagen, Interaktion med andra och Känslor relaterat till upplevda förändringar. Diskussion: Metoddiskussionen utgår från tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet där styrkor och svagheter diskuteras. Huvudfynden från studien som diskuteras i resultatdiskussionen är: Ny livssituation, Isolering från sociala sammanhang och Emotionella aspekter efter den drastiska förändringen utifrån teorin KASAM.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Fransson (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Dagligt liv
  • Stroke
  • Upplevelse
  • Vuxna

Citera det här

'