Vuxnas liv efter en uppväxt med substansbruk bland föräldrar
: En allmän litteraturstudie

  • Michaela Appelqvist
  • Johanna Bergman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Barn som växer upp med substansbruk bland föräldrarna kommer in i vuxenlivet med andra förutsättningar. Med befintlig forskning vet vi om att miljön vi växer upp i och det genetiska arvet vi får av våra föräldrar har stor påverkan på ens personliga utveckling och upplevd hälsa. När barns föräldrar lider av ett substansbrukssyndrom påverkar detta deras förmåga att vara ansvarsfull vuxna och barnet blir bortprioriterat. Detta blir grunden för framtida konsekvenser på exempelvis deras hälsa i vuxen ålder. Syfte: Att utifrån publicerad forskning beskriva vuxna personers upplevelser av konsekvenser av att ha vuxit upp med föräldrar med substansbrukssyndrom. Metod: En allmän litteraturstudie som är baserad på 11 vetenskapliga artiklar. Sökningar gjordes i databaserna Cinahl Complete och PsycINFO för att hitta artiklarna och granskades med HKR:s granskningsmall. Med hjälp av Fribergs femstegsmodell (2022) gjordes analysprocessen av båda författarna. Resultat: I resultatet framkommer tre kategorier i följd med 2–3 underkategorier. I kategorierna redovisas deltagarnas upplevelser av konsekvenser som fortfarande var aktiva i vuxenlivet relaterat till sin barndom samt förälderns substansbruk. Det var konsekvenser för hälsan, en förändrad relation med sin förälder, att själv bli förälder, eget substansbruk och att sträva efter välbefinnande. Diskussion: Kvalitén på studien diskuterades utifrån tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet samt pålitlighet. Genom att sjukvårdspersonal arbetar personcentrerat och ställer frågor om destruktiva förhållanden i barndomen öppnas möjligheten upp för en helhetsbild av personen framför och rätt form av vård kan erbjudas.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Lina Behm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • upplevelse
  • uppväxt
  • föräldrar
  • substansbrukssyndrom
  • kvalitativ forskning

Citera det här

'