Vuxnas upplevelse av stöd efter att ha fått diagnosen diabetes mellitus

 • Anette Svensson
 • Mikaela Wijk

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sammanfattning

  Bakgrund: Diabetes förekommer hos 3-4 procent av Sveriges befolkning. Uppkomsten av diabetes är ofta relaterad till livsstil. Hur människor upplever att få diagnosen påverkar synen på sjukdom och framtid. Människor som får sjukdomen är i behov av stöd från vårdpersonal. Syfte: Beskriva vuxnas upplevelser av stöd efter att ha fått diagnosen diabetes mellitus. Metod: Systematisk litteraturstudie, där 8 stycken vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Analys av artiklar resulterade i fyra olika kategorier: bemötande, hantera negativa känslor, lära genom utbildning och accepterande/anpassning. Diskussion: Det fanns kunskapsbrist om sjukdomen bland diabetespatienter. Utbildning med stöd och ett bra bemötande från vårdpersonal kan förebygga kunskapsbrist. Slutsats: Vuxna som får diagnosen diabetes mellitus behöver ha stöd från vårdpersonal och anhöriga. Patienter behöver ha kunskap om diabetes för att egenvårds-kapacitet ska kunna utvecklas.

  Nyckelord: Diabetes, stöd, upplevelse, utbildning

  Abstract

  Background: Diabetes occurs in 3-4 per cent in the Swedish population. Diabetes is often related to the lifestyle. How people experience to receive the diagnosis affects the view of illness and future. People who get the illness need support from caregivers. Aim: Describe adults experience of support after they have received the diagnose diabetes mellitus. Method: A systematic literature review, there eight scientific articles were revised. Result: The analyse resulted in four different categories: treatment, manage negative feelings, learn by education and accepting/adaptation. Discussion: The findings showed that a lack of knowledge existed of the illness among diabetes patients. Education with support and a good treatment from the caregivers could prevent a lack of knowledge. Conclusion: Adults who receive the diagnose diabetes mellitus need support from caregivers and the next of kin. Patients need knowledge about diabetes too know how to develop self care capacity.

  Keywords: Diabetes, education, experience, support

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '