Vuxnas upplevelser av det vardagliga livet efter stroke
: En allmän litteraturstudie

  • Hanna Gustafsson
  • Julia Into

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Stroke innefattar hjärninfarkt och hjärnblödning och flera personer
insjuknar årligen. Efter en person har insjuknat i stroke är det vanligt att det följer med komplikationer som påverkar det vardagliga livet. Sjuksköterskan möter personer som insjuknat i stroke på samtliga avdelningar och behöver därför ha kunskap att kunna bemöta en person som lever med komplikationer efter stroke på ett adekvat och personcentrerat sätt för att ge god omvårdnad. Syfte: Syftet var att beskriva hur vuxna personer upplever komplikationer efter stroke i det vardagliga livet. Metod: Litteraturstudie som innefattar 13 vetenskapliga artiklar i kvalitativ design. Artiklarna söktes fram via databaserna Cinahl Complete och PubMed. Analysen genomfördes med hjälp av Fribergs 5 stegs modell. Efter analysprocessen var genomförd kunde två huvudkategorier och tre respektive två subkategorier sammanställas. Resultat: Personerna upplevde svårigheter med sin vardag efter att ha insjuknat i stroke. Flera uttryckte att de kände sig som en ny person i en ny kropp. De framkom även en stor oro för framtiden och rädslan att återinsjukna var stor. Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras samtliga artiklar utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. De tre huvudfynd som diskuteras i resultatdiskussionen är behov av stöd, påverkan på det sociala livet och rädslan att återinsjukna och kopplas till McCormack och McCance personcentrerade omvårdnadsteori.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Stroke
  • vuxna patienter
  • upplevelse
  • vardagliga livet
  • komplikationer

Citera det här

'