”Walla bro”
: Legitimerade lärare i fritidshemmets uppfattning om elevernas användning av förortssvenska

 • Rebecka Fransson Yücel
 • Fredrik Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

I denna studie har vi undersökt vilka uppfattningar om elevernas användande av förortssvenska legitimerade lärare i fritidshemmet har. Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer som är en kvalitativ forskningsmetod. För att detaljerat undersöka informanternas uppfattning om förortssvenska har analysen utgått från diskursanalytiskt perspektiv, inspirerad av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Tidigare forskning visar att språkvarieteter varierar beroende på områden och identiteter. Forskningen visar också att acceptansen av språkvarieteter styrs av lärarnas egen ideologi. En språkvarietet som förortssvenska anses inte tillräckligt akademisk. Det framkommer i vårt resultat att informanternas uppfattning om förortssvenska är att det är ett ovårdat språk. Det framkommer också att informanterna har uppfattningen om att det talas mest av personer eller grupper med utländsk bakgrund. Samtidigt uppger informanterna att förortssvenskan numera inspireras av musik och sociala medier. Av den anledningen framträder förortssvenska mer nu bland elever även med svensk bakgrund. Informanterna förknippar användning av förortssvenska med statussökande och med framför allt pojkar. Användningen av förortssvenska erkänns dock inte inom området skola och studier. I det sammanhanget beskriver informanterna fritidshemmet som en verksamhet där eleverna är mer fria i sitt användande av språket. Det är en ambivalent attityd som framträder där respekten för den standardiserade svenskan och skolspråket ställs mot elevernas kreativitet och sökande efter identitet. Informanterna tampas med en diffus policy som gör det svårt att rättfärdiga sitt förhållningssätt till elevernas användande och konsekvenserna av det.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTanya Uhnger Wünsche (Handledare), Jonas Asklund (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Sociologi (50401)

Nyckelord

 • förortssvenska
 • språkvarietet
 • lärare i fritidshem
 • diskursanalys
 • kritisk diskursanalys
 • slang
 • attityd
 • uppfattning

Citera det här

'