What makes generation Y jump
: en kvantitativ studie av hur den nya generationen bankanställda motiveras av monetära och icke-monetära incitament

 • Nasim Aweidah
 • Veronica Pagels

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En stor generationsväxling sker just nu inom banksektorn. Den nya generationen som kommer in på arbetsmarknaden benämns ofta som generation Y och består av individer födda 1980-1995. Tidigare studier har visat att banker i hög utsträckning använder sig av monetära incitament när de vill belöna sina anställda, samtidigt finns det flera studier som framhäver  att  individer  ur  generation  Y  motiveras  av  framför  allt  icke-monetära incitament.

  Syftet  med  den  här  uppsatsen  är  att  förklara  hur  olika  monetära och  icke-monetära incitament påverkar motivationen hos bankanställda ur generation Y. En positivistisk forskningsfilosofi har använts tillsammans med en deduktiv ansats och en kvantitativ metod.

  Uppsatsen indikerar att bankanställda ur generation Y motiveras av uppmärksammad utveckling från personlig mentor eller nära chef samt pensionssparande. Motivationen påverkas även i viss mån av frihet att styra sin egen arbetstid. Uppsatsen indikerar även att   bankanställda   ur   generation   Y   framför   allt   värdesätter   följande   incitament tillsammans med de som tidigare nämnts: Kontinuerlig vidareutbildning, karriärplan och rabatt på lån, lönepåslag.

  En begränsning med uppsatsen är att respondenterna i hög utsträckning var anställda på banker  där   monetära  belöningssystem  inte  används   i  någon  större  utsträckning. Uppsatsens respondenter kommer enbart från svenska banker vilket innebär att det finns utrymme för fortsatta studier av generation Y inom banksektorn ur ett globalt perspektiv. Forskningen om vilka incitament som motiverar bankanställda ur generation Y har hittills varit i stort sett obefintlig, därför kan den här uppsatsen vara av värde bland annat för banker  som  vill  försäkra  sig  om att  de  gör  allt  de  kan  för  att  hålla  sina  anställda motiverade.

  Tilldelningsdatum2012-juli-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • generation y
  • bank
  • motivation
  • incitament
  • belöningssystem
  • monetära
  • icke-monetära
  • finansiella
  • icke-finansiella

  Citera det här

  '