Yngre barns matematiserande i förskolan
: - En videoobservationsstudie i förskolan

 • Annika Kjellberg
 • Marie Hellström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med vår undersökning var att fördjupa oss i hur de yngre barnen matematiserar i förskolan. Utifrån diskussioner om de dåliga de dåliga matematikresultaten i den svenska skolan har vi valt att göra denna studie. Om man tidigt studerar hur barn matematiserar kan man utmana dem i deras matematiska lärande.

  Vi använde oss av dessa frågeställningar:

  1. Talar barnen i matematiska termer när de leker själva?

  2. Vilka matematiska verktyg använder sig barnen av?

  3. Vilka andra material använder barnen i sin matematiklek?

  Dessa frågeställningar jämförde vi med om barnet matematiserar enskilt, om barnen matematiserar med andra barn och om barnet/barnen matematiserar i samspel med pedagog.

  För att få reda på detta har vi valt att observera nio barn genom videoobservationer. Analysen av observationerna gjordes utifrån ett sociokulturellt perspektiv med tyngdpunkt på samspel, proximala utvecklingszonen och artefakter.

  Genom att vi observerade att barnen lättare lärde sig i samspel med andra, både barn och vuxna, så har även vår förståelse ökat för de yngre barnen på förskolan och deras utvecklande kunskap om matematik. När barn leker med varandra lär de sig även av varandra, detta beror på att alla barn ligger olika i sin utveckling. De barn som kan lite mer lär de barn som ännu inte är riktigt där i sin utveckling. De matematiska begreppen används mer när de samspelar med andra, än när de matematiserar själva. Detta gör att vi kan utmana och stötta barnen, ännu mera, i deras lärprocesser när det gäller matematik.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Elisabeth Malmström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Matematik (101)

  Nyckelord

  • yngre barn
  • matematiserande
  • samspel
  • observation
  • förskola

  Citera det här

  '