Yrkesstatus för lärare i fritidshem
: Statushöjning av yrkesrollen

 • Victor Ljunggren
 • Bea Ruiz Sundberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare i fritidshem beskriver hade varit höjande för yrkets status och för deras yrkesroll samt vad en sådan ökad yrkesstatus hade kunnat ge för effekt på fritidshemmets verksamhet. Utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter identifierades ett behov och en önskan om ett yrke med en högre status som hade möjliggjort verksamheten att fungera bättre och ge barnen på fritidshemmet störst möjlighet att lyckas. Metoden som användes var av kvalitativ ansats i form av semi-strukturerade intervjuer och genomfördes på tre olika skolor med sex stycken deltagare varav samtliga deltagare var legitimerade lärare i fritidshem. Den insamlade empirin kategoriserades och de kategorier som var mest återkommande presenteras som ett resultat. Detta resultat analyserades sedan utifrån ett hermeneutiskt perspektiv för att skapa kontext och se meningen med svaren. Att på olika sätt synliggöra arbetet som sker på fritidshemmet för kollegor, föräldrar och samhället var den mest återkommande kategorin av svar och att ha kompetens och rätt utbildning var den andra vanligaste kategorin. Detta resultat diskuteras sedan vidare och förslag på vidare forskning är att genomföra studien på en större skala med denna studies resultat som grund vid utformandet av forskningsfrågor och vidare identifiera hur en statushöjning kan skapas. Avslutningsvis diskuteras resultatet som ett potentiellt verktyg för lärare i fritidshem att synliggöra vad som behöver förändras för att förhoppningsvis höja statusen för yrkesrollen ute i deras egna verksamheter.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Porath Sjöö (Handledare), Maria Rosberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Fritidshem
 • fritidspedagog
 • fritidslärare
 • grundlärare i fritidshem
 • yrkesstatus
 • yrkesroll
 • statushöjning

Citera det här

'